Postanowienia wstępne

 • Serwis W&W  posiada witrynę internetową wraz  ze sklepem internetowym, dostępnym pod adresem internetowym https://serwis-panasonic.pl, którego właścicielem jest Grzegorz Witoń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą W&W Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Witoń, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży z Konsumentem oraz kontrahentami, zwanymi dalej Klientami, z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 • Niniejszy regulamin określa zasady postępowania reklamacyjnego, a także zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – W&W Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Witoń z siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 142, kod pocztowy 92-412, NIP 726-003-82-56, REGON 470015902.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://serwis-panasonic.pl.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Produkt – dostępny w Sklepie towar lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Piotrkowska 235/241, 90-456 Łódź
 • Adres e-mail Sprzedawcy: serwispiotrkowska@wandw.com.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: (0-42) 632 03 37
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  52 1050 1461 1000 0023 6191 4167 EUR
  32 1050 1461 1000 0024 0226 2550 PLN 
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.

Informacje ogólne

 • Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) lub innych wybranych walutach.
 • Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia,
  w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną umożliwiają Klientowi nieodpłatne korzystanie ze Sklepu, a także dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 • Sprzedawca umożliwia Klientowi założenie konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu, do którego w każdej chwili ma możliwość wglądu i aktualizowania danych, a także prawo do usuwania konta bez żadnych konsekwencji.

Cennik

 • Serwis świadczy usługi napraw aparatów cyfrowych marki Panasonic. Każdorazowo usługa jest indywidualnie wyceniana i przedstawiona klientowi do akceptacji.
 • Klient może wycenę zaakceptować.
 • Może odrzucić i zażądać zwrotu sprzętu. W tym przypadku ponosi tylko koszty przesyłki kurierskiej.
 • Może odrzucić wycenę i pozostawić sprzęt do utylizacji. W takim przypadku nie poniesie żadnych kosztów.

Informacja o możliwych formach płatności

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • karta płatnicza.
 • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Płatności będą przyjmowane za pomocą linków płatniczych.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na adres strony internetowej Sklepu i złożyć zapytanie ofertowe wypełniając formularz zamówienia.
 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Płatność za zamówiony towar może być dokonana w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:

  a. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy.

  b. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

  c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

Reklamacja

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że na stronie Produktu zaznaczono inaczej.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności
  (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, w tym dane kontaktowe, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sprzedawcy.

Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być wybrane Przewoźniki lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, a także wybrany  podmiot obsługujący wybrane metody płatności .
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do ich zmiany lub usunięcia.
 • Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży.

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 • Kwestie sporne, które mogą zaistnieć w trakcie korzystania z usług Sklepu, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie nieosiągnięcia porozumienia poddają się rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta, wynikających z przepisów prawa.